Privacybeleid

Op het gebruik van deze website en de diensten van Kerstcreaties.nl is deze privacy policy van toepassing. Lees deze privacy policy en de disclaimer goed door voordat u van de website en de diensten van Kerstcreaties.nl gebruik maakt.

1. Inleiding

Kerstcreaties.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Kerstcreaties.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Kerstcreaties.nl met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoekers de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Kerstcreaties.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Kerstcreaties.nl met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Kerstcreaties.nl contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen.

Voor Kerstcreaties.nl is privacy van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Verwerking persoonsgegevens

Kerstcreaties.nl verwerkt uw persoonsgegevens nadat u door middel van registratie een account hebt aangemaakt, nadat u een offerte hebt aangevraagd of nadat u contact met Kerstcreaties.nl hebt gezocht.

3. Doeleinden gegevensverwerking

Kerstcreaties.nl verzamelt en verwerkt uw gegevens om diensten te kunnen bieden die u gevraagd hebt en om te voldoen aan verzoeken die u hebt gedaan. Voorts verzamelt en verwerkt Kerstcreaties.nl uw gegevens om de website en de wijze van het gebruik daarvan aan te passen en te ontwikkelen. Slechts indien u daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven, verzamelt en verwerkt Kerstcreaties.nl uw gegevens om u relevante informatie over Kerstcreaties.nl toe te sturen. U kunt zich via een ontvangen bericht altijd weer afmelden voor het ontvangen van relevante informatie.

Kerstcreaties.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is, (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid, en/of ( c) Kerstcreaties.nl redelijkerwijs vermoedt dat u betrokken bent bij inbreukmakende of onrechtmatige activiteiten.

4. Cookies

Wanneer u de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, waardoor voor Kerstcreaties.nl informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren.

De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. Kerstcreaties.nl kan daarmee dus niet uw identiteit achterhalen. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan echter zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen van de diensten van Kerstcreaties.nl gebruik maken en kan iedereen zich registreren. Als u echter nog geen zestien jaar oud bent, heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u een account aanmaakt. Als u een account aanmaakt en daarmee deze privacy policy accepteert, bevestigt u dat u zestien jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders of voogd hebt om u te registreren.

6. Veiligheid van persoonsgegevens

Kerstcreaties.nl zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juisten up-to-date zijn. Kerstcreaties.nl zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verstuurd en ontvangen worden altijd 100% beveiligd zijn.

Kerstcreaties.nl zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

7. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde bij Kerstcreaties.nl opvragen over welke persoonsgegevens zij van u beschikt. Kerstcreaties.nl zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek aan u doen toekomen.

Indien u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kunt u daartoe een verzoek indienen via e-mail: info@kerstcreaties.nl. Kerstcreaties.nl zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.

8. Verzet tegen gegevensverwerking

U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. Kerstcreaties.nl zal het verzet binnen vier weken na ontvangst beoordelen.

9. Wijzigingen

Kerstcreaties.nl behoudt zich het recht voor om in de privacy policy wijzigingen aan te brengen. Een gewijzigde privacy policy is van toepassing vanaf het moment dat deze op de website wordt gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde privacy policy is te allen tijde te raadplegen op en downloaden van de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Een gewijzigde privacy policy komt onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

10. Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan Kerstcreaties.nl worden beheerd. Kerstcreaties.nl heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere privacy regels van toepassing zijn. Kerstcreaties.nl is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard dan ook, die verband houden met (de inhoud en het gebruik van) deze externe websites.

11.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze privacy policy en de rechtsverhouding tussen Kerstcreaties.nl en de gebruiker van de website en diensten van Kerstcreaties.nl worden beheersd door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die tussen hen ontstaan.

12. Verdere informatie

Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan Kerstcreaties.nl worden gericht op het volgende e-mailadres: info@kerstcreaties.nl.

Contactformulier

Categorieën

De laaste blogs
kerstcreaties.nl.nl 2017 - 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Overzicht |